این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی:تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشد

1-مجید دادگر

 

2-هادی قهرمانزاده

 

3-غلامحسین شفیعی