این کمیسیون بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره2 بند ط ماده30 قانون نظام صنفی:تشکیل کمیسیون های اتحادیه های صنفی تشکیل گردیده واعضا آن به شرح زیر میباشند

 

حسینعلی گلستانی

داود متقی

احسان مشکاتی

علی کریمی